ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА
НАЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКА ПРОМОЦИЯ ‘2018

Раздел 1: Организатор на Национална Търговска Промоция:

  1. Национална Търговска Промоция, наричана по-долу за краткост „Промоцията” се организира и провежда от: „Джордани“ ЕООД, ЕИК 127581805, с адрес на управление: 9700 Шумен, ул. Осми март 17, наричано по-нататък „Организатор“, със съдействието на официалните дистрибутори на Организатора, посочени в Приложение 2.
  2. Настоящите Официални правила са изготвени и публично оповестени към датата на започване на Промоцията и са свободно достъпни в интернет сайта на www.jordanicafe.com за целия период на Промоцията, в съответствие с изискванията на приложимото българско законодателство.
  3. Организаторът си запазва правото да допълва или променя Официалните правила, като промените влизат в сила само след предварителното им оповестяване на интернет сайта www.jordanicafe.com. Участниците следва сами да проверяват интернет-страницата за промени в правилата, като Организаторът не е длъжен да ги информира по друг начин за подобни промени.
  4. С участието си в Промоцията, Участникът се съгласява и приема настоящите Официални правила.
  5. В случай, че настъпят форсмажорни обстоятелства като природни или стихийни бедствия (поройни дъждове, наводнения,снегонавявания, виелици,градушки, земетресения, свлачища,екстремно високи температури, суша и др.); блокади (на пътища, граници и др.),пожар, производствени аварии; войни,правителствени забрани, ембарго, стачки и др., Организаторът има неотменимото право да прекрати Промоцията по всяко време, като оповести това по начина,посочен в т. 1.2 и т. 1.3 по-горе. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на продукти.

Раздел 2: Територия на Промоцията:

Промоцията се организира и провежда на територията на Република България в търговските обекти, зареждани от Организатора или от официалните дистрибутори на Организатора, посочени в Приложение 2,и приели условията и настоящите Официални правила.

Раздел 3: Период на Промоцията:

3.1.Промоцията ще се проведе в периода от 01.10.2018г. – 14.12.2018f. (включително)
3.2. В случай,че Организаторът реши да съкрати/удължи срока на Промоцията, това ще бъде оповестено публично по начина, посочен в т.1.2 и т. 1.3 по-горе.

3.3.След приключване на Промоцията, Организаторът не носи отговорност и няма каквито и да било по-нататъшни задължения, свързани с обстоятелства, които биха могли да подведат потребителите да вярват, че Промоцията все още продължавa

Раздел 4: Участващи продукти:

В промоционалната кампания участват всички продукти с марка „„Jordani“, „Bonjorno 3in1“ или „MAX Café“ “,описани в Приложение 1 към тези правила, закупени в срока на провеждане на Промоцията от участниците.

Раздел 5: Право на участие:

Участник в Промоцията може да бъде всяко юридическо и всяко всяко физическо лице, едноличен търговец (ЕТ или едноличен търговец), който закупува и/или желае да закупи продукти с търговска марка Jordani, Bonjorno 3in1 или MAX Café от официалните дистрибутори на Организатора и на който е предложено участие от служител на Организатора и/или от търговски агент на официалните дистрибутори на Организатора.В Промоцията нямат право да участват служители на Организатора, юридически лица, представляващи официалните дистрибутори на Организатора, членовете на техните семейства, както и международни локални търговски вериги.

Раздел 6: Механизъм на провеждане:

За регион Шумен, Югоизточен, Южен Централен, Северен, Западен, (Приложение 4), право на участие в Промоцията има всяко юридическо лице и всяко физическо лице, едноличен търговец (ЕТ или едноличен търговец), направило еднократна покупка на продукти с търговска марка Jordani, Bonjorno 3in1 или MAX Café на стойност поне 10.00 лв. с ДДС, в срока на провеждане на промоционалната кампания.

На всяко юридическо лице и всяко физическо лице, едноличен търговец (ЕТ или едноличен търговец) изявило желание за участие в промоционалната кампания, се представят условията за участие в Промоцията и се запознава с Общите правила от представител на Организатора и/или от търговски агент на официалните дистрибутори на Организатора. Той получава (от представител на Организатора или официалните дистрибутори на Организатора) и има право да попълни Паспорт по приложен образец (Приложение 3)

Паспортът представлява дипляна с непълно описание на условията (подробните условия са публикувани на сайта Джордани ЕООД – www.jordanicafe.com). В него се изписват:

 • три имена
 • името на търговския обект
 • адрес на търговския обект
 • телефон за връзка
 • името на търговския агент активирал участието
 • името на официалния дистрибутор на Организатора, за който работи търговския агент активирал участието

В паспорта се залепят и събират получените стикери и с него се извършва тегленето на наградите на лотариен принцип.

Паспортът остава при Участника и трябва да се съхранява до приключване на Промоцията. След приключване на периода на промоцията, Участникът предава на търговския агент отрязъка от Паспорта със залепените стикери и попълнени данни на Участника. Участникът изисква от представителя на Организатора и/или търговския агент на дистрибутора да запише броя на стикерите върху другата част от Паспорта, която остава на съхранение при Участника. Търговския агент предава отрязъка с попълнените данни и събраните стикери на Регионалния супервайзор на Организатора.

За всяка покупка на продукти с търговска марка Jordani, Bonjorno 3in1 или MAX Café на стойност поне 10.00 лв. с ДДС), в срока на провеждане на промоционалната кампания, участникът получава 1 стикер = 1/една/ точка.

Пример: При покупка на продукти с търговска марка Jordani, Bonjorno 3in1 или MAX Café на стойност поне 10.00 лв. с ДДС, участникът получава 1 стикер = 1/една/ точка.;
При еднократна покупка на продукти с търговска марка Jordani, Bonjorno 3in1 или MAX Café на стойност 25.00 лв. с ДДС, участникът получава 2 стикера = 2/две/ точки; Всеки стикер се залепва на указаното в Паспорта място.

В зависимост от събраните точки, Участникът се класира зав някое от следните 6 нива:

Покупките на продукти от различни групи носят равен брой точки, но в зависимост от натрупаните суми от различни групи в края на програмата, участникът може да достигне до ниво даващо му право за разпределяне на по-атрактивни награди. Така например, за Нива 1, 2 и 3 няма значение с какви продукти са направени покупките (на практика е допустимо това да бъде дори един продукт). Но за Нива 4, 5 и 6 Участникът трябва да е закупил продукти от трите описани в Паспорта продуктови групи. Това се удостоверява със справка за покупките на всички Участници, която се подава на Организатора от официалните дистрибутори след края на всеки календарен месец и след края на Промоцията.

Забележка

След приключване периода на Промоцията, всеки търговски агент предава на Регионалния супервайзор на Организатора всички събрани за периода на Промоцията Паспорти.

Регионалните супервайзори на Организатора проверяват валидността на събраните Паспорти. Валидността е факт, когато са попълнени всички реквизити на Паспорта, както и когато броят на точките е препотвърден от справка за продажби на официалния дистрибутор на Джордани ЕООД. За валидни ще се приемат само онези точки (стикери), за които има данни в справката.Всички валидни Паспорти ведно със справка за продажби се предават в Централен офис на Организатора, намиращ се в град Шумен, Индустриална зона 2, най-късно до 15-ти януари 2019 г. Събраните талони се разпределят в 5 (пет) групи, в зависимост от региона, от който са активирани. Петте региона на Организатора са описани в Приложение 4

Наградите ще бъдат изтеглени на 25 януари 2019 г., в офиса на Организатора, намиращ се в гр.Шумен, Индустриална зона 2, в присъствието на Нотариус и пред представител на Организатора. Изборът на победителите е на случаен принцип.

Участието в играта означава приемане и спазване на официалните правила на играта.

Раздел 7: Описание на наградите:

 

В рамките на промоционалната кампания могат да бъдат спечелени измежду следните награди:

 

 • 10 /десет/ кафеварки марка TAURUS, модел ITALICA 3
 • 15 /петнадесет/ кафе машини марка SAPIR модел SP 1170 L
 • 5 /пет/ телевизора марка TELEFUNKEN, модел T24TX275LPB LED
 • 5 /пет/ автоматични електрически джезвета марка Beko, модел BKK 2300
 • 5 /пет/ таблета с марка LENOVO, модел TAB 3 7″ W 8/1 BK/ZA0R0018BG
 • 5 /пет/ ваучера за покупка на продукти с марка Jordani на стойност 100 лв. (По базови цени с ДДС на Джордани ЕООД)
 • 25 /петнадесет/ ваучера за покупка на продукти с марка Jordani на стойност 50 лв. (По базови цени с ДДС на Джордани ЕООД)
 • 30 /тридесет/ ваучер за покупка на продукти с марка Jordani на стойност 35 лв. (По базови цени с ДДС на Джордани ЕООД)
 • ваучер за покупка на продукти с марка Jordani на стойност 20 лв. (По базови цени с ДДС на Джордани ЕООД)
 • ваучер за покупка на продукти с марка Jordani на стойност 10 лв. (По базови цени с ДДС на Джордани ЕООД)

Забележка: Броят на ваучерите не е предварително ограничен от Организатора. Той е в зависимост от броя на Участниците класирали се за определеното ниво съгласно условията на Промоцията.

За всеки от посочените в Приложение 4 региони се тегли по 1 печеливш за следните награди:

 • 5 /пет/ телевизора марка TELEFUNKEN, модел T24TX275LPB LED
 • 5 /пет/ автоматични електрически джезвета марка Beko, модел BKK 2300
 • 5 /пет/ таблета с марка LENOVO, модел TAB 3 7″ W 8/1 BK/ZA0R0018BG
 • 5 /пет/ ваучера за покупка на продукти с марка Jordani на стойност 100 лв. (По базови цени с ДДС на Джордани ЕООД)

Всяко физическо лице, едноличен търговец (ЕТ или едноличен търговец), достигнало ниво 3, в срока на провеждане на промоционалната кампания, получава награда –1бр термо чаша. Наградата се предоставя на място в обекта при извършване на покупката и/или при следващо посещение на търговския агент на официалния дистрибутор и важи до изчерпване на количествата от наградите.

Всяко физическо лице, едноличен търговец (ЕТ или едноличен търговец), достигнало ниво 4, в срока на провеждане на промоционалната кампания, получава награда –1бр термо чаша. Наградата се предоставя на място в обекта при извършване на покупката и/или при следващо посещение на търговския агент на официалния дистрибутор и важи до изчерпване на количествата от наградите.

Всяко физическо лице, едноличен търговец (ЕТ или едноличен търговец), достигнало ниво 5, в срока на провеждане на промоционалната кампания, получава награда – 1 бр термо чаша и 1 бр престилка. Наградата се предоставя на място в обекта при извършване на покупката покупката и/или при следващо посещение на търговския агент на официалния дистрибутор и важи до изчерпване на количествата от наградите.

Всяко физическо лице, едноличен търговец (ЕТ или едноличен търговец), достигнало ниво 6, в срока на провеждане на промоционалната кампания, получава награда – 2 бр термо чаша и 2 бр престилка. Наградата се предоставя на място в обекта при извършване на покупката покупката и/или при следващо посещение на търговския агент на официалния дистрибутор и важи до изчерпване на количествата от наградите.

Всяко лице има право на неограничен брой участия през периода на Промоцията.

Раздел 8: Теглене на наградите:

8.1. На 5/01/2019 г. в офиса на Организатора, намиращ се в гр.Шумен, Индустриална зона 2, в присъствието на Нотариус и пред представител на Организатора на случаен принцип ще бъдат изтеглени печелившите. Награда може да бъде спечелена само от участници, които при спазване на тези Правила са подали Паспорт за участие в Промоционалната кампания.

8.2.При изтегляне на имената на всеки от печелившите участници ще бъдат изтеглени и имената на по един /резервен/ участник за всяка награда. В случай, че изтегленият печеливш участник бъде дисквалифициран, за печеливш ще бъде обявен изтегленият /резервен/ участник за съответната награда.

8.3.В рамките на 5 (пет) дни от изтеглянето на печеливш участник, представители на Организатора ще се свържат с него на посочените в талона за участие в Промоцията координати за контакт, за да го информират, че печели награда и да определят начина, по който ще бъде предоставена наградата.

8.4. Изтеглен за печеливш участник се дисквалифицира, в случай че:

 • в рамките на 5 (пет) дни от изтеглянето му, не може да бъде открит на посочените от него координати за контакт;
 • не предложи ден, час и точен адрес за предоставяне на наградата, които да са в рамките на 5 /пет/ дни от датата, на която е уведомен, че е изтеглен за печеливш;


 

8.5. В случай, че изтегленият за печеливш участник се дисквалифицира или не отговаря на изискванията на тези Правила, за печеливш се обявява резервния участник, изтеглен допълнително съгласно т. 8.2.

8.6. В случай че и изтегленият допълнително резервен участник не отговаря на условията за получаване на наградата, тя остава нераздадена

Раздел 9: Получаване на наградите:

Съответната спечелена награда, ще бъде предоставена на спечелилия участник в срок до 30 /тридесет/ дни от датата, на която е уведомен, че е изтеглен за печеливш. Наградта ще бъде предадена лично от представител на Организатора или представител на Официалните дистрибутори на Организатора или изпаратена по куриер на посочен от печелившия адрес, като за получаването му той трябва да подпише приемо-предавателен протокол, представи документ за самоличност.

В случай, че печелившият не може да получи лично наградата, тя може да бъде получена от лице, упълномощено с изрично нотариално заверено пълномощно, като в този случай пълномощникът следва да предостави и своята лична карта за идентификация.

Организаторът не може да бъде държан отговорен за невъзможността или закъснението на победителя да получи своята награда в посочените по-горе срокове.

Организаторът не носи отговорност за установена неизправност на наградите телевизор марка TELEFUNKEN, модел T24TX275LPB LED, таблета с марка LENOVO, модел TAB 3 7″ W 8/1 BK/ZA0R0018BG, автоматични електрически джезвета марка Beko, модел BKK 2300, както и за кафеварки марка TAURUS, модел ITALICA 3 и кафе машини марка SAPIR модел SP 1170 L. Наградите се предоставят с 1 година гаранция. При установена неизправност в рамките на гаранционния период, печелившият има право да потърси съдействие от посочения в гаранционата карта оторизиран сервиз, като задължително представи гаранционната карта и приемо-предавателния протокол, с който е получил наградата

Раздел 10: Разни

Наградите не могат да бъдат заменяни или да бъде изплащана тяхната парична равностойност. В случай, че спечелил участник откаже чрез писмено волеизявление да се възползва от наградата си, той ще изгуби правото да му бъде връчена наградата, като в този случай за печеливш се обявява участника, изтеглен допълнително съгласно т. 8.2

Организаторът се задължава да осигури и предостави на всеки спечелил участник служебна бележка, удостоверяваща стойността на наградата. Спечелилият наградата може да ползва служебната бележка, удостоверяваща стойността на наградата при подаване на своята годишна данъчна декларация във връзка със Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

Ако бъде установено, че печелившите участници не са спазили и/или не отговарят на условията, посочени в тези Правила, Организаторът си запазва правото да преустанови/анулира по всяко време правата и ползите, произтичащи за печелившите участници, без да им дължи компенсация или заплащане на обезщетение. Организаторът не носи отговорност за евентуални оплаквания от потребители, които не са успели да участват в Промоцията по причини, свързани със субективно/лично неразбиране на начина и изискванията за участие в Промоцията, описани подробно в тези Правила, или невъзможност да се запознаят с тези Правила, поради липса на интернет връзка или некачествена интернет връзка.

Организаторът не носи отговорност, ако някой желае да вземе участие в Промоцията след изтичане на периода по т. 3.1. от тези Правила.

Евентуални оплаквания, свързани с организирането и провеждането на Промоцията, следва да бъдат отнасяни към Организатора и изпращани по време на периода на провеждането й на адреса на Организаторът.

Организаторът следва да осигури доставянето на достатъчно количество талони за участие

Раздел 11: Гаранции и отговорности:

Организаторът не носи отговорност при:

a) обстоятелства, произлизащи от грешната или непълна информация, предоставена от Участника;

b) всякаква неефективност или невъзможност да се получи наградата, в следствие на предоставена неточна информация (грешно име или телефон);

с) форсмажорни обстоятелства като природни или стихийни бедствия (поройни дъждове, наводнения, снегонавявания, виелици, градушки, земетресения, свлачища, екстремно високи температури, суша и др.); блокади (на пътища, граници и др.), пожар, производствени аварии; войни, правителствени забрани, ембарго, стачки и др., Организаторът има неотменимото право да прекрати Промоцията по всяко време, като оповести това по начина, посочен в т. 1.2 и т. 1.3 по-горе. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на продукти.

Раздел 12: Лични данни:

Регистрацията за участие и самото участие в Промоцията, както и спечелването и получаването на награда от томболата, е обвързано с покупка от участниците/печелившите! ът,

С факта на регистрация за участие в Промоцията участникът се съгласява, че предоставя на Организатора доброволно необходимите за участие в активността и за получаване на наградата лични данни, като се съгласява тези данни да се съхраняват и обработват от Организатора за целите на Промоцията. Организаторът на Играта се задължава при събирането, обработването, използването, съхранението и унищожаването на личните данни на Участниците в Играта да спазват разпоредбите на цялото действащо към всеки един момент законодателство относно защитата на личните данни, в това число Регламент 2016/679, Закона за защита на личните данни и подзаконовите нормативни актове по приложението му, както и да използват предоставените лични данни само за посочените в настоящите правила цели. Всеки Участник има право на достъп до предоставените от него лични данни, право на тяхното коригиране,

С участието си в тази Промоция участниците дават съгласието си за включването им в базите данни на Организатора, които се създават за периода на Промоцията, с цел да се осигури ефективното й провеждане.

Правата на участниците в тази Промоция са гарантирани от Закона за защита на личните данни по отношение на лицата, чиито лични данни се обработват, и по-специално по отношение на следното:

 • правото на достъп до данните;
 • правото за намеса в данните;
 • правото на възражение.

Всеки участник може да упражни тези свои права, като изпрати писмена молба до Организатора на съответните адреси за контакт с тях.

Раздел 13: Публичност:

С участието си в Промоцията участниците се съгласяват, в случай че спечелят награда от Промоцията, да бъдат фотографирани, излъчвани, показвани и обявявани по всякакъв начин в публичното пространство, в електронни и печатни медии, без за това да им се дължи каквото и да било възнаграждение от страна на Организатора, в това число личните им данни да бъдат публикувани на Facebook и/или интернет-страницата на Организатора на www.jordanicafe.com, по реда на настоящите правила. сайта www.jordanicafe.com.

Раздел 14: Решаване на спорове:

Спорове между Организатора и участници се решават чрез постигане на взаимна договореност. Ако това се окаже невъзможно,споровете ще се разрешават от компетентния съд, съобразно приложимото българско законодателство

Раздел 15: Други разпоредби:

1. Организаторът на играта не носи отговорност за прекъсването на тази Промоция поради форсмажорни обстоятелства или други обстятелства извън неговия контрол.
2. Организаторът си запазва правата да променя правилата и условията на Промоцията, целеустремено и в съответствие с всички приложими законодателни актове.
3. Организаторът не носи отговорност за: (a) всеки неуспех да се приемат записи, свързани с грешки за пренос и други условия извън неговия разумен контрол; (б) всяко закъснение, изгубени или повредени предавания или записи (в) комютърни или комуникационни неизправности или повреди; (г) всякакви прекъсвания, загуби или щети, причинени от събития извън неговия контрол.

Настоящите правила са еднакви за всички участници.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОТКАЗ ОТ НАГРАДА

 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОТКАЗ ОТ НАГРАДА

 

Аз, долуподписаният ________________________________________________________, ЕГН________________________, с л.к.№____________________, изд. на _______________год., от МВР- __________________ с настоящето ДЕКЛАРИРАМ, че се отказвам от право на ползване на спечелената от томболата на Джордани ЕООД награда: ______________________________________________________________________________

 

 

 

гр.______________________________________2018 г.

ДЕКЛАРАТОР:

_____________________
/имена и подпис/

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
СПИСЪК НА ОФИЦИАЛНИТЕ ДИСТРИБУТОРИ НА ОРГАНИЗАТОРА

Регион Северзападен

Включва всички населени места в област област Враца, област Монтана и област Видин

 • Импулс Комерс ЕООД – гр. Видин, ул. Редута 33
 • Крид ООД– гр. София, бул. Цар Борис III 81

Регион Плевен

Включва всички населени места в област Плевен

 • Палмира 94 ООД– гр.Плевен, Автогара Север, склад 10
 • ЕТ Емилия Петкова – гр. Плевен

Регион Русе

Включва всички населени места в област Русе и части от област Разград и Силистра

 • Пи енд Жи Груп ЕООД– гр.Русе, ул. Даме Груев 3

Регион Централна Северна България

Включва всички населени места в област Велико Търново и област Габрово, както и части от област Ловеч и област Търговище

 • ЕТ АБВ Боян Апостолов – гр. Свищов, бул. Георги Матев 81

Регион Югозападна България

Включва всички населени места в област София, област Перник, област Кюстендил, област Благоевград o Никол Комерс ООД– гр. Благоевград, ж.к. Ален Мак, бл.12 А, ап1, ет.1

Регион Пазарджик

Включва всички населени места в област Пазарджик

 • Анна Христоскова – гр. Пазарджик, ул Болнична 33, ет8. Ап.32
 • Везни Митеви ООД– гр. Пазарджик

Регион Хасково-Кърджали

Включва всички населени места в област област Хасково и област Кърджали

 • Анита ООД– гр. Димитровград, ул. Бузлуджа 42

Регион Пловдив

Включва всички населени места в област Пловдив и област Смолян

 • Бета 12 Иванови ООД– гр. Пловдив, Васил Априлов 158

Регион Югоизток – включва всички населени места в област Бургас

 • Он Партнерс ООД– гр. Бургас, 5-ти км, скалдова база Боги 6
 • Явор 46 ЕООД – гр. Бургас, 5-ти км,

Регион Сливен – Ямбол – включва всички населени места в области Сливен и Ямбол

 • Ара Ритейл ЕООД – гр. Сливен, кв. Индустриален, Родопи,парцел 26
 • Вилтон 2000 ООД – гр. Ямбол, Ормана 4А
 • Хит Комерс – гр. Ямбол, Ормана 4А

Регион Шумен – Търговище – включва всички населени места в област Шумен и части от област Търговище и област Разград

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ПАСПОРТ ЗА УЧАСТИЕ В ТОМБОЛА– образец

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
РЕГИОНАЛНО ДЕЛЕНИЕ НА ОРГАНИЗАТОРА

 1. Регион Шумен
 2. Включва всички населени места в област Шумен, Търговище и Разград

 3. Регион Северен
 4. Включва всички населени места в област Русе, части от област Разград и Силистра, област Велико Търново, Габрово, Ловеч, Враца, Монтана и Видин

 5. Регион Югозапад
  Включва всички населени места в област София, Перник, Кюстендил, Благоевград
 6. Регион Южна Централна България
 7. Включва всички населени места в област Хасково, Кърджали, Пловдив, Смолян, Пазарджик и части от област Стара Загора

 8. Регион Югоизток
  Включва всички населени места в област Бургас, област Сливен и област Ямбол, както и част от област Стара Загора