ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ И ЗА УЧАСТИЕ В ИГРА НА „JORDANI“ – „СПЕЧЕЛИ С JORDANICAFE –КОМПЛЕКТ ЧАШИ, ПРЕСТИЛА ИЛИ ПАКЕТ КАФЕ JORDANI КЛАСИК ДЖЕЗВЕ 100ГР”

1. Организатор

1.1. Играта на „JORDANI“ /“Играта”/ се организира и провежда от „Джордани” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Шумен, ул. “Осми март” № 17, с ЕИК: 127581805, наричано по-долу, за краткост „Организатор”.

1.2. Официалните правила на Играта са публикувани на www.jordanicafe.com , където ще са достъпни през целия период на Играта по начин, който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане. Играта се провежда при условията на настоящите Правила.

1.3. Настоящите правила са задължителни за участниците в Играта. Организаторът си запазва правото едностранно да допълва и/или изменя Правилата в съответствие с действащото българско законодателство, като допълненията и/или измененията влизат в сила след публикуването им на следната интернет страница: www.jordanicafe.com .

1.4. Играта се организира с рекламна цел – за популяризиране търговската марка на Организатора – “JORDANI”.

1.5. Връзка с Организаторa на Играта може да бъде осъществена чрез съобщение, изпратено на следната интернет страница: www.jordanicafe.com.

2. Период и място за провеждане на Играта

2.1. Играта стартира, считано от 01.03.2024г. и продължава до 31.03.2024. (включително) или до изчерпване на наградите, ако изчерпването им настъпи по-рано от посочената крайна дата.

2.2. Играта се организира и провежда в търговски обекти, обозначени с рекламен плакат на Играта.

3. Право на участие

3.1. В Играта право на участие има всяко дееспособно физическо лице. Когато награда бъде спечелена от лице между 14 и 18 години, се изисква съгласие за приемане на наградата от негов родител/попечител. В случай че награда бъде спечелена от лице под 14 години, се изисква приемане на наградата от негов родител/настойник.

3.2. В настоящата Игра НЕ могат да участват лица, работещи в „Джордани“ ООД, техни роднини, в това число деца, родители, братя, сестри, както и техни съпрузи.

4. Участващи продукти

4.1. В настоящата Игра участват всички продукти с марка JORDANI, разположен на територията на участващите търговски обекти.

4.2. Върху участващите в Играта продукти няма изрично обособена промоционална зона или друго изрично обозначение. Играта се обявява чрез рекламен плакат.

5. Начин за провеждане на Играта

5.1. През периода на провеждане на Играта, желаещите да участват в нея трябва дa закупят от някой от обозначените с рекламен плакат на Играта търговски обекти продукт/и с търговска марка “JORDANI” на стойност минимум 6лв. Участниците в играта получават от касата на търговския обект един брой скреч карта срещу всяка еднократна покупка, като след изтриване на скреч зоната от скреч картата, веднага разбират дали печелят една от наградите, посочени в т. 6.1 от настоящите правила.

5.2. Всеки участник има право на многократно участие в Играта. Служителят на каса в съответния търговски обект маркира касовата бележка, срещу която е/са даден/и съответният полагащ се брой скреч карти, със знак „Х“ и/или с подпис. Касова бележка, върху която е поставен знак „Х“ / подпис, не може да бъде използвана повторно за получаване на нова/и скреч карта/и.

5.3. В случай че участникът изтегли печеливша скреч карта, той трябва да я запази до получаване на следващата му се награда при условията на т. 6.3 от настоящите Правила.

6. Награди

6.1. Наградите в Играта са следните:

6.1.1. Комплект чаши, брандирана с лого „JORDANI CAFE“ – общо 200 бр.;

6.1.2. Престилка, брандирана с лого „JORDANI CAFE“ – общо 200 бр.

6.1.3. Пакет „ JORDANI CLASSIC ДЖЕЗВЕ” 100g – 2 000 бр.

6.2. Наградите, изобразени на рекламните материали на Играта, са илюстративни, като илюстрациите могат да се различават от реалните награди.

6.3. Получаване на наградите:

6.3.1. Спечелилите някоя от наградите, посочени в т. 6.1.1., 6.1.2. и 6.1.3 получават наградата на място от касата на търговския обект, от където са закупили продуктите, срещу представяне на печелившата/ите скреч карта/и.

6.4. В случай че скреч картите и/или наградите по т. 6.1.1., 6.1.2. или 6.1.3 бъдат изчерпани преди края на Играта /31.03.2024г./ в един или повече от обозначените с рекламен плакат на Играта търговски обекти, последната се прекратява от Организатора предсрочно за съответния/ите обект/и.

6.5. Не се допуска замяна на спечелена награда срещу паричната ѝ равностойност, нито други аналогични замени.

7. Ограничения на отговорността

7.1. Организаторът на Играта и участващите търговски обекти не носят отговорност за предявени претенции, свързани с правото на собственост върху печелившите скреч карти, както и спорове, свързани с евентуални разходи, направени от участниците във връзка с Играта.

7.2. Организаторът на Играта не е длъжен да води кореспонденция с участници, които не са спечелили награда.

7.3. Организаторът не носи отговорност за загуби, травми, повреди или вреди, нанесени на участник или негово имущество по време, във връзка или по повод на участието му в настоящата Игра, които не са пряка и непосредствена последица от това участие, освен при умисъл или груба небрежност от страна на Организатора.

7.4.. Участници, които нарушават по какъвто и да било начин Правилата на Играта, се дисквалифицират без допълнително уведомление, като губят правото на спечелена награда, в случай че са имали право на такава.

7.5. Организаторът не носи отговорност и не дължи обезщетение на лица, чиято скреч карта е използвана от друго лице, независимо дали лицето е дало или не съгласие за това.

7.6. Евентуалните правни спорове, които биха могли да възникват между Организатора и участниците в Играта, се разрешават по взаимно съгласие, а в случай, че това се окаже невъзможно, страните имат право да отнесат спора до съответните компетентни органи.

8. Прекратяване на Играта

8.1. Настоящата Игра може да бъде прекратена преди изтичане на обозначения срок, при условията на т. 6.4. от настоящите Правила.

8.2. Организаторът има неотменимото едностранно право да прекрати Играта по всяко време, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или при появата на събитие, представляващо непреодолима сила, съгласно действащото законодателство, като в тези случаи не се дължи компенсация на участниците. В тези случаи прекратяването на Играта се обявява на www.jordanicafe.com, с което участието на лицата се прекратява автоматично.

8.3. Забранени са действия от страна на участници в Играта, с които се цели повишаване вероятността за спечелване на награда посредством използване на средства и методи, различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Правила, включително, но не само действия, които променят механизма за участие в Играта или увеличават шансовете за печалба на някой участник, извън описания механизъм в настоящите Правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при разпределението на наградите, Организаторът на Играта си запазва правото да дисквалифицира съответния/ите участник/ици и да го/ги лиши от правото да получи/получат спечелената/ите в резултат на такива действия награда/и.

9. Разни

9.1. В рекламните материали за Играта, Организаторът информира лицата относно местата, на които те могат да се запознаят с пълните правила за участие в Играта. С участието си в Играта участниците се обвързват с гореописаните Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете й.

9.2. С приемането на награда/и на стойност над 30 лева, печелившите лица се считат уведомени относно задълженията им по Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), в частност относно задължението им съгласно чл. 50, ал. 1, т. 3, б. „в“, вр. чл. 38, ал. 14, да декларират спечелената награда с подаване на Годишна данъчна декларация.

9.3. Организаторът, не носи каквато и да е отговорност за данъци, такси или други данъчни задължения на печелившите, възникнали във връзка с участието им в настоящата Игра.