ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРА “Спечели мерителна лъжица, ключодържател или стик 3в1 JordaniCafe“

Раздел 1: Организатор и официални правила на томболата:

Организатор на играта е „Джордани“ ЕООД, ЕИК 127581805, с адрес на управление: 9700 Шумен, ул. Осми март 17, наричано по-нататък „Организатор“, със съдействието на търговска верига ЕР-МИ-МИМА ИВАНОВА ЕТ

Настоящите Официални правила са изготвени и публично оповестени към датата на започване на Томболата и са свободно достъпни в интернет сайта на www.jordanicafe.com за целия период на Томболата, в съответствие с изискванията на приложимото българско законодателство

Организаторът си запазва правото да допълва или променя Официалните правила, като промените влизат в сила само след предварителното им оповестяване на интернет сайта www.jordanicafe.com. Участниците следва сами да проверяват интернет-страницата за промени в правилата, като Организаторът не е длъжен да ги информира по друг начин за подобни промени.

С участието си в играта, Участникът се съгласява и приема настоящите Официални правила за участие в играта.

Раздел 2: Територия на Томболата:

Играта се организира и провежда на територията на Република България в търговските обекти на търговската верига/обект.

Раздел 3: Период на Томболата:

Томболата ще се проведе в периода от ……… 2019г. до ……..2019 г. или до ичерпване на количествата.

Раздел 4: Право на участие:

Участник в играта може да бъде всяко физическо лице, което пребивава на територията на Република България, с изключение на служители на Джордани ЕООД, търговската верига/обект, както и техните семейства.

Раздел 5: Механизъм на провеждане:

Всяко лице, направило еднократна покупка на стойност минимум 2.00лв. на продукти с марка Jordani по избор (в промоцията участват тези продукти разположен на територията на участващите търговски обекти) в посочените в раздел 2 обекти в периода на Томболата, има право да поиска и изтегли скреч карта от касата на обекта. След изтриване на полето, се появява един от следните надписи:

  • Лъжичка – този надпис носи печалба от 1бр рекламна мерителна лъжичка JordaniCafe
  • Ключодържател – този надпис носи печалба от 1бр рекламен ключодържател JordaniCafe
  • Стик – този надпис носи печалба от 1бр стик Jordani 3в1 17.5гр

Всяко лице има право на неограничен брой участие през периода на Играта. Играта продължава до изчерпване на количествата предоствени рекламни чаши в посочените в раздел 2 обекти.

Участието в играта означава спазване на официалните правила на играта.

Раздел 6: Описание на наградите:

Наградите в Томболата са:

  • 1 броя меритекни лъжици за кафе
  • 2 броя ключодържател
  • 20 стика 3в1 Jordani Classic 17.5g

Раздел 7: Теглене на наградите:

Наградите ще бъдат предоставени веднага на място в обекта при изтегляне на печеливша скреч карта. Печелившата скреч карта остава в обекта и служи за отчетност пред Организатора на играта.

Раздел 8: Гаранции и отговорности:

Организаторът не носи отговорност при:
a) обстоятелства, произлизащи от грешната или непълна информация, предоставена от Участника;
b) всякаква неефективност или невъзможност да се получи наградата, в следствие на предоставена неточна информация;
с) други случаи.

Раздел 9: Лични данни:

Включвайки се в настоящата игра, участниците дават съгласието си и предоставят доброволно личните си данни за цели, свързани с участието в тази игра и/или разпространението на наградите от играта. Личните данни на наградените няма да бъдат използвани за никаква друга цел от организатора на играта, след предоставяне на наградите. Организаторът на игрaта се задължава да спазва разпоредбите на Закона за защита на личните данни и подзаконовите нормативни актове по приложението му при събирането, обработването, използването, съхранението и унищожаването на личните данни на участниците в играта, в това число да използват личните данни на участниците само за целите, посочени в настоящите условия и правила.

Раздел 10: Публичност:

С участието си в играта, участниците се съгласяват при спечелване на награда да бъдат обявени като печеливши в електронни и/или печатни медии, фотографирани, като техните снимки и имена да бъдат публикувани на интернет сайта www.jordanicafe.com.

Раздел 11: Решаване на спорове:

Спорове между Организатора и участници се решават чрез постигане на взаимна договореност.

Раздел 12: Други разпоредби:

 

  1. Организаторът на играта не носи отговорност за прекъсването на тази игра поради форсмажорни обстоятелства или други обстятелства извън неговия контрол.
  2. Организаторът си запазва правата да променя правилата и условията на играта, целеустремено и в съответствие с всички приложими законодателни актове.
  3. Организаторът не е носи отговорност за: (a) всеки неуспех да се приемат записи, свързани с грешки за пренос и други условия извън неговия разумен контрол; (б) всяко закъснение, изгубени или повредени предавания или записи (в) комютърни или комуникационни неизправности или повреди; (г) всякакви прекъсвания, загуби или щети, причинени от събития извън неговия контрол.

 

Настоящите правила са еднакви за всички участници.