ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРА “Спечели керамична чаша или стик 3в1 JordaniCafe“

Раздел 1: Организатор и официални правила на томболата:

Организатор на играта е „Джордани“ ЕООД, ЕИК 127581805, с адрес на управление: 9700 Шумен, ул. Осми март 17, наричано по-нататък „Организатор“, със съдействието на верига/обект

Настоящите Официални правила са изготвени и публично оповестени към датата на започване на играта и са свободно достъпни в интернет сайта на www.jordanicafe.com за целия период на играта, в съответствие с изискванията на приложимото българско законодателство.

Организаторът си запазва правото да допълва или променя Официалните правила, като промените влизат в сила само след предварителното им оповестяване на интернет сайта www.jordanicafe.com. Участниците следва сами да проверяват интернет-страницата за промени в правилата, като Организаторът не е длъжен да ги информира по друг начин за подобни промени.

С участието си в Томболата, Участникът се съгласява и приема настоящите Официални правила за участие в томболата.

Раздел 2: Територия на Томболата:

Играта се организира и провежда на територията на Република България в търговските обекти на търговската верига/обект.

Раздел 3: Период на Томболата:

Томболата ще се проведе в периода от ……… 2018г. до ……..2018 г. или до ичерпване на количествата.

Раздел 4: Право на участие:

Участник в играта може да бъде всяко физическо лице, което пребивава на територията на Република България, с изключение на служители на Джордани ЕООД, търговската верига/обект, както и техните семейства.

Раздел 5: Механизъм на провеждане:

Всяко лице, направило еднократна покупка на стойност минимум 2лв. на продукти с марка Jordani по избор (в промоцията участват тези продукти разположен на територията на участващите търговски обекти) в посочените в раздел 2 обекти в периода на Томболата, има право да поиска и изтегли скреч карта от касата на обекта. След изтриване на полето, се появява един от следните надписи:

  • Чаша – този надпис носи печалба от 1бр керамична чаша с коледни мотиви
  • Стик – този надпис носи печалба от 1бр стик Jordani 3в1 17.5гр

Всяко лице има право на неограничен брой участие през периода на Играта. Играта продължава до изчерпване на количествата предоствени рекламни чаши в посочените в раздел 2 обекти.

Участието в играта означава спазване на официалните правила на играта.

Раздел 6: Описание на наградите:

Наградите в играта са:

  • 6бр рекламни термо чаши JordaniCafe
  • 12бр стик Jordani 3в1 17.5гр

Раздел 7: Получаване на наградите:

Наградите ще бъдат предоставени веднага на място в обекта при изтегляне на печеливша скреч карта. Печелившата скреч карта остава в обекта и служи за отчетност пред Организатора на играта.

Раздел 8: Гаранции и отговорности:

Организаторът не носи отговорност при:
a) обстоятелства, произлизащи от грешната или непълна информация, предоставена от Участника;
b) всякаква неефективност или невъзможност да се получи наградата, в следствие на предоставена неточна информация;
с) други случаи.

Раздел 9: Лични данни:

Регистрацията за участие и самото участие в Промоцията, както и спечелването и получаването на награда от томболата, е обвързано с покупка от участниците/печелившите!

С факта на регистрация за участие в Промоцията участникът се съгласява, че предоставя на Организатора доброволно необходимите за участие в активността и за получаване на наградата лични данни, като се съгласява тези данни да се съхраняват и обработват от Организатора за целите на Промоцията. Организаторът на Играта се задължава при събирането, обработването, използването, съхранението и унищожаването на личните данни на Участниците в Играта да спазват разпоредбите на цялото действащо към всеки един момент законодателство относно защитата на личните данни, в това число Регламент 2016/679, Закона за защита на личните данни и подзаконовите нормативни актове по приложението му, както и да използват предоставените лични данни само за посочените в настоящите правила цели. Всеки Участник има право на достъп до предоставените от него лични данни, право на тяхното коригиране,

С участието си в тази Промоция участниците дават съгласието си за включването им в базите данни на Организатора, които се създават за периода на Промоцията, с цел да се осигури ефективното й провеждане.

Целта на създаването на тази база данни е организирането на Промоцията, обявяването на печелившите участници и връчването на наградите. Личните данни ще бъдат архивирани за статистически и отчетни цели във връзка с Промоцията и няма да бъдат използвани за други цели след приключването на Промоциятa.

Организаторът се задължава да не използва личните данни на участниците в Промоцията за цели, различни от представените тук, както и да не разкрива личните данни на участниците пред трети лица.

Правата на участниците в тази Промоция са гарантирани от Закона за защита на личните данни по отношение на лицата, чиито лични данни се обработват, и по-специално по отношение на следното:

  • правото на достъп до данните;
  • правото за намеса в данните;
  • правото на възражение.

Всеки участник може да упражни тези свои права, като изпрати писмена молба до Организатора на съответните адреси за контакт с тях.

Раздел 10: Публичност:

С участието си в играта, участниците се съгласяват при спечелване на награда да бъдат обявени като печеливши в електронни и/или печатни медии, фотографирани, като техните снимки и имена да бъдат публикувани на интернет сайта www.jordanicafe.com.

Раздел 11: Решаване на спорове:

Спорове между Организатора и участници се решават чрез постигане на взаимна договореност.

Раздел 12: Други разпоредби:

1. Организаторът на играта не носи отговорност за прекъсването на тази игра поради форсмажорни обстоятелства или други обстятелства извън неговия контрол.
2. Организаторът си запазва правата да променя правилата и условията на играта, целеустремено и в съответствие с всички приложими законодателни актове.
3. Организаторът не е носи отговорност за: (a) всеки неуспех да се приемат записи, свързани с грешки за пренос и други условия извън неговия разумен контрол; (б) всяко закъснение, изгубени или повредени предавания или записи (в) комютърни или комуникационни неизправности или повреди; (г) всякакви прекъсвания, загуби или щети, причинени от събития извън неговия контрол.

Настоящите правила са еднакви за всички участници.