ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТОМБОЛА “Спечели кафемашина или термо чаша“

Раздел 1: Организатор и официални правила на томболата:

Организатор на играта е „Джордани“ ЕООД, ЕИК 127581805, с адрес на управление: 9700 Шумен, ул. Осми март 17, наричано по-нататък „Организатор“, със съдействието на верига/обект.

Настоящите Официални правила са изготвени и публично оповестени към датата на започване на играта и са свободно достъпни в интернет сайта на www.jordanicafe.com за целия период на играта, в съответствие с изискванията на приложимото българско законодателство.

Организаторът си запазва правото да допълва или променя Официалните правила, като промените влизат в сила само след предварителното им оповестяване на интернет сайта www.jordanicafe.com. Участниците следва сами да проверяват интернет-страницата за промени в правилата, като Организаторът не е длъжен да ги информира по друг начин за подобни промени.

С участието си в Томболата, Участникът се съгласява и приема настоящите Официални правила за участие в томболата.

Раздел 2: Територия на Томболата:

Играта се организира и провежда на територията на Република България в търговските обекти на търговската верига/обект.

Раздел 3: Период на Томболата:

Томболата ще се проведе в периода ………

Раздел 4: Право на участие:

Участник в играта може да бъде всяко физическо лице, което пребивава на територията на Република България, с изключение на служители на Джордани ЕООД, търговската верига/обект, както и техните семейства.

Раздел 5: Механизъм на провеждане:

Всяко лице, направило еднократна покупка на продукти с търговска марка Jordani на стойност поне 2лв. по избор (в промоцията участват само показаните на плаката продукти, разположен на територията на участващите търговски обекти) в посочените в раздел 2 обекти в периода на Томболата, има право да пусне дубликат (или оригинал, по избор) на фискалния бон за реализираната покупка в предназначените за това урни.

На гърба на фискалния бон трябва да бъдат посочени три имена и телефон за връзка с клиента.

Всяко лице има право на неограничен брой участие през периода на Играта. Играта продължава до изчерпване на количествата предоствени рекламни чаши в посочените в раздел 2 обекти.

Участието в играта означава спазване на официалните правила на играта.

Раздел 6: Описание на наградите:

Наградите в играта са:

  • 1 брой Кафемашина ROHNSON R971
  • 10 броя термо чаши

Раздел 7: Получаване на наградите:

Наградите ще бъдат изтеглени на …………….., в присъствието на представители на търговската верига/обект, в която се провежда и Джордани ЕООД. Изборът на победителите – на случаен принцип.

Раздел 8: Уведомяване на победителите:

Печелившият ще бъдат уведомени на посочения на гърба на касовата бележка телефон. Същият трябва да потвърди неговата/нейната възможност да приеме наградата в обекта на търговската верига/обект, в която се провежда, в срок до 5 дни след като бъде известен.

Списъкът с печелившите имена ще бъде публикуван на официалната страница на търговската верига/обект, в която се провежда и Джордани ЕООД – www.jordanicafe.com , както във всеки от участващите търговски обекти на търговската верига/обект, в която се провежда.

Раздел 9: Получаване на наградите:

Наградите ще бъдат предоставени на печелившите срещу подписване на приемо-предавателен протокол. Наградите се предават лично на победителите, след предоставяне на документ за самоличност.

В случай, че печелившият не може да получи лично наградата, тя може да бъде получена от лице, упълномощено с изрично нотариално заверено пълномощно, като в този случай пълномощникът следва да предостави и своята лична карта за идентификация.

Няма да бъдат предоставени никакви алтернативни награди от горепосочените. Наградите не могат да заменят за пари и/или други ценности.

Наградите могат да бъдат получени до 1 месец след обявяването в съответните търговски обекти на търговската верига/обект, в която се провежда. Ако някой от спечелилите не успее да си вземе наградата до месец след обявяването им, губи правото да я получи.Организаторът не може да бъде държан отговорен за невъзможността или закъснението на победителя да получи своята награда.

Организаторът не носи отговорност за установена неизправност на наградата. Наградата се предоставя с 1 година гаранция. При установена неизправност в рамките на гаранционния период, печелившият има право да потърси съдействие от посочения в гаранционата карта оторизиран сервиз, като задължително представи гаранционната карта и приемо-предавателния протокол, с който е получил наградата.

Раздел 10: Гаранции и отговорности:

Организаторът не носи отговорност при:
a) обстоятелства, произлизащи от грешната или непълна информация, предоставена от Участника;
b) всякаква неефективност или невъзможност да се получи наградата, в следствие на предоставена неточна информация (грешно име или телефон);
с) други случаи.

Раздел 11: Лични данни:

Включвайки се в настоящата игра, участниците дават съгласието си и предоставят доброволно личните си данни за цели, свързани с участието в тази игра и/или разпространението на наградите от играта. Личните данни на наградените няма да бъдат използвани за никаква друга цел от организатора на играта, след предоставяне на наградите. Организаторът на игрaта се задължава да спазва разпоредбите на Закона за защита на личните данни и подзаконовите нормативни актове по приложението му при събирането, обработването, използването, съхранението и унищожаването на личните данни на участниците в играта, в това число да използват личните данни на участниците само за целите, посочени в настоящите условия и правила.

Раздел 12: Публичност:

С участието си в играта, участниците се съгласяват при спечелване на награда да бъдат обявени като печеливши в електронни и/или печатни медии, фотографирани, като техните снимки и имена да бъдат публикувани на интернет сайта www.jordanicafe.com.

Раздел 13: Решаване на спорове:

Спорове между Организатора и участници се решават чрез постигане на взаимна договореност.

Раздел 14: Други разпоредби:

1. Организаторът на играта не носи отговорност за прекъсването на тази игра поради форсмажорни обстоятелства или други обстятелства извън неговия контрол.
2. Организаторът си запазва правата да променя правилата и условията на играта, целеустремено и в съответствие с всички приложими законодателни актове.
3. Организаторът не е носи отговорност за: (a) всеки неуспех да се приемат записи, свързани с грешки за пренос и други условия извън неговия разумен контрол; (б) всяко закъснение, изгубени или повредени предавания или записи (в) комютърни или комуникационни неизправности или повреди; (г) всякакви прекъсвания, загуби или щети, причинени от събития извън неговия контрол.

Настоящите правила са еднакви за всички участници.